Missie, visie, kernwaarden

Statuten Vereniging

Klik hier voor de statuten van de vereniging

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement

Missie van de Vereniging

De missie van de Vereniging is er voor zorgen dat recreatieondernemers optimaal kunnen ondernemen in een snel veranderende omgeving.

Visie van de Vereniging

De Vereniging tracht haar missie en doelstellingen te realiseren door lobby en belangenbehartiging, kennisontwikkeling en kwaliteitsontwikkeling en het verzorgen en aanbieden van individuele en collectieve diensten en meer in het bijzonder door:

 • het opzetten en in standhouden van een organsitatie, verder te noemen het bureau, om uitvoering te geven aan de doelstellingen;
 • het onderhouden van netwerken met overheden, beleidsmakers en andere stakeholders in de ruimste zin des woord, een en ander ter bereiking van de doelstellingen en missie;
 • het bevorderen van de contacten tussen haar leden;
 • het geven van informatie, voorlichting en advies, zowel individueel als collectief;
 • het instellen van rechtsvorderingen c.q. het voeren van gerechtelijke procedures ten behoeve van of namens één of meer van haar leden, waar de belangen van die leden dan wel het ledencollectief in het geding zijn;
 • het meewerken aan de totstandkoming van bindende regelingen, waaronder begrepen het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, leveringsvoorwaarden en geschillenregelingen;
 • het bevorderen van de samenwerking met andere verenigingen, organisaties en instellingen met het uitsluitende doel de doelstellingen van de Vereniging beter te kunnen realiseren;
 • het verzorgen van communicatie in de ruimste zin des woord met alle dienstbare middelen, welke de doelstelling dienen;
 • het streven naar en/of bevorderen en/of in stand houden van instituten, weke voor de branche van belang zijn, daaronder begrepen geëigende vakopleidingen, pensioenfonds en sociaal fonds, geschillencommissie, al dan niet in samenwerkingsverbanden met andere (branche)organisaties;
 • het - al dan niet tezamen met anderen - in het leven roepen van rechtspersonen die bepaalde taken voor de Vereniging en haar leden op zich kunnen nemen;
 • al datgene te doen of te laten doen, dat het bereiken of bevorderen van haar doel kan bewerkstelligen.

Kernwaarden van de Vereniging

Wat

 • RECRON is de spreekbuis en opinieleider van de sector en vervult daarbij de leiderschapsrol;
 • RECRON geeft mede inhoud c.q. bepaalt in voorkomende gevallen de beleidsagenda van de relevante overheden en stakeholders;
 • RECRON maakt, waar nodig en mogelijk, een vuist tegen ongewenst beleid van overheden en andere stakeholders, eventueel in samenwerking met andere organisaties;
 • RECRON is de bindende organisatie tussen leden en ledengroepen en fungeert als het ware als cement tussen de bedrijven en de leden;
 • RECRON ondersteunt en faciliteert individuele ondernemers, bedrijven en samenwerkingsverbanden in hun business door middel van communicatie en een bijpassende organisatie;

Hoe

 • RECRON verbindt afzonderlijke bedrijfsgroepen en typen bedrijven aan elkaar vanuit hun gemeenschappelijke activiteiten en business en hun gemeenschappelijke belangen;
 • RECRON creëert en onderhoudt specifieke kennis die voor ondernemers, bedrijven, maar ook overheden en andere stakeholders relevant is in het belang van de bedrijven en de recreatiesector;
 • RECRON bepaalt in belangrijke mate de in de sector toepasselijke arbeidsvoorwaarden, waarbij het bedrijfsbelang, de continuïteit van het bedrijf, maar ook goede verhoudingen met vakorganisaties en rust op de arbeidsmarkt de belangrijkste ijkpunten zijn;
 • RECRON biedt haar aangesloten leden naast de basisdiensten, al dan niet tegen betaling, een pakket van zakelijke diensten ten behoeve van het individuele recreatiebedrijf;
 • RECRON is een betrouwbare, betaalbare ledenorganisatie, die waarde voor het lidmaatschap wil bieden.

Partner in business