RECRON ALV 6 december 2018

RECRON ALV 6 december 2018

Programma/Agenda ALV 

 1. Aanvang 14.00 uur (inloopluch vanaf  13.00 uur) tot ca. 16.30 uur

 2. Opening door de voorzitter, Cees Slager

 3. Ter vaststelling: verslag en besluitenlijst ALV d.d.  9 maart  2018

 4. Financiën 2017, 2018 en 2019, toelichting Cees Slager, voorzitter
  - Ter vaststelling: jaarrekening RECRON 2017 
  - Ter kennisname: verwachte exploitatie 2018 
  - Ter besluitvorming: contributies 2019 (voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen) 
  - Ter vaststelling: begroting RECRON 2019 
  - Ter kennisname: jaarrekening Stichting Dienstverlening RECRON 2017

 5. Ter bespreking: stand van zaken bij RECRON, toelichting door Martin Maassen
  - Reorganisatie achter de rug; voorstellen nieuwe medewerkers
  - Vernieuwde aanpak bedrijfsgroepen
  - RECRON kennispartners
  - Besluit: NAW-gegevens leden toegankelijk voor TOP-Leveranciers en kennispartners

  * Uitreiking Glow Award Jong RECRON en aansluitend een korte pauze*

 6. Update lobby en andere activiteiten 2018/2019 
  - Wet WOZ en OZB; stapeling lokale lasten (Marcel Tap)
  - Belastingplan 2019 (Jarin van der Zande)
  - Energietransitie (Arthur Helling)
  - Stand van zaken cao’s (Martin Merks)
  - Ondermijning (Jarin van der Zande)

 7. “Samen verder”, door Cees Slager: besluit tot fusie met HISWA Vereniging
  De markt verandert snel en dat heeft niet alleen effect op het commerciële bedrijfsleven, maar ook op de wereld van brancheverenigingen. RECRON en HISWA voeren momenteel diepgaande gesprekken om te komen tot de fusie van de beide verenigingen. Door het bundelen van kennis en expertise met een veel grotere achterban kan tegen lagere kosten meer worden bereikt. Het streven is om na de zomer 2019 samen een kantoor te betrekken en eind 2019 de nieuwe fusieorganisatie op te richten waarin beide verenigingen opgaan. Het bestuur verzoekt de ALV om in te stemmen met de fusie met HISWA (bijlage)

 8. Rondvraag en afsluiting 

Na afloop van de RECRON ALV - is de gezamenlijke borrel met de leden van HISWA Vereniging en heffen we het glas op de voorgenomen fusie.

Omdat Jong RECRON dit jaar 45 jaar bestaat, zal Jong RECRON deze dag in stijl afsluiten met een lustrumfeest.