Revitalisering verblijfsrecreatie NHN naar volgende fase

ZKA ontwikkel revitalisering NHN.JPGwoensdag 15 februari 2017

Op 4 november 2016 heeft bureau ZKA het rapport “(Her)ontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie NHN” (zie bijlage) in het gemeentehuis van Medemblik gepresenteerd. Het betreft een eindanalyse van het verblijfsaanbod in Noord-Holland Noord, met formuleringen voor de toekomstige opgaven en een voorzet om te komen tot deelregio’s waar toekomstige plannen intergemeentelijk beoordeeld zouden moeten worden. Deze uitkomst is een vrucht van de samenwerking van de Provincie NH, met de 18 gemeenten in het gebied, het ontwikkelingsbedrijf NHN en RECRON als brancheorganisatie.

Belangrijkste opgaven

De vraag en het aanbod sluiten (deels) niet meer goed op elkaar aan. Daarnaast is er de druk op de beschikbare ruimte en de noodzaak om plannen regionaal af te stemmen. Instrumenten daarvoor zijn o.a.  de Ladder Duurzame Verstedelijking. In de praktijk betekent dit dat initiatieven voor (her)ontwikkeling van verblijfsaccommodaties moeten aantonen dat er sprake is van (regionale) behoefte aan de uitbreiding, het concept past bij de identiteit van het gebied en dat de ontwikkeling zorgvuldig ruimtelijk ingepast wordt. Ook de “Handreiking Verblijfsrecreatie” en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van de Provincie spelen hierbij een rol. In de PVR vraagt Provincie NH de regio’s tot afstemming te komen, gezamenlijk een visie te ontwikkelen en nut en noodzaak voor nieuwe ontwikkelingen aan te tonen.

Door samen op te kunnen we komen tot een betere en vooral snellere ruimtelijke ordening.

Regiomanager Arthur Helling: “We willen komen tot een regionale ontwikkelstrategie, met daarin opgenomen de gewenste ontwikkeling voor de sector, waarbij procesafspraken gemaakt worden om (private)initiatieven sneller door de lokale en provinciale toetsing en besluitvorming te loodsen.”

De verwachting is dat medio maart een bureau aan de slag gaat met de stappen in fase 3 en 4. De visie en de ontwikkelstrategie zal vervolgens in het najaar van 2017 worden opgeleverd. Parallel aan dit proces gaat de Provincie aan de slag met een procesaanpak/ondersteuning van ondernemers bij revitaliserings- en transformatieopgaven.

 

Wat gaat er in fase 3 en 4 gebeuren?

 

Fase 3: visievorming

Regionale afstemming is noodzakelijk om in de toekomst ruimte te creëren voor kansrijke/innovatieve plannen en alleen met inzicht in regionale ontwikkelingen en afstemming kan de Ladder correct worden toegepast. De visie geeft een beeld/ambitie weer voor de verblijfsrecreatiesector in 2030, met daarin concreet opgenomen wat dat betekent voor de komende vijf jaar op kwalitatief en kwantitatief gebied. Hierin worden kernkwaliteiten, trends en ontwikkelingen, doelgroepen, landschap etc. uiteraard meegenomen. Bij het opstellen van de regionale visie worden verdiepingsslagen voor de afzonderlijke marktregio’s gemaakt.

Fase 4: van visie naar ontwikkelstrategie

De visie (met daarin de specifieke aandacht voor de verschillende marktregio’s) kan vervolgens worden vertaald naar een uitdagende ontwikkelstrategie, op basis waarvan afwegingen gemaakt kunnen worden. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de ondergrens op basis waarvan er regionaal wordt afgestemd, inzicht in de economische haalbaarheid etc. Het moet vooral leiden tot transparantie in de besluitvorming en processen versnellen.

Afgesproken is dat bij de fasen 3 en 4 zowel het (toeristisch) bedrijfsleven als belangenorganisaties voor de natuur vroegtijdig in het proces betrokken worden.

 

Meer informatie:

Arthur Helling, regiomanager

M: helling@recron.nl

T: (06) 53 77 89 77

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Herontwikkelperspectieven verblijfsrecreatie NHN - ZKA 04112016.pdf8.4 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017 > februari