Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) Veluwe opgericht

NP De Hoge Veluwedinsdag 06 februari 2018

Recent is bekend geworden dat de Veluwe weer als vakantiebestemming op de 1e plaats in Nederland staat. Dat gaat niet vanzelf en vraagt om veel inzet van zowel het bedrijfsleven als ook de Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland. De Veluwe heeft een groot aantal kwaliteitsvolle recreatiebedrijven, aantrekkelijke natuur en een veelheid aan dagrecreatieve activiteiten en voorzieningen. Waarom dan toch nog een ‘Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken oprichten?

Waarom een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken?

Met een brede programmatische aanpak (Vitale Vakantieparken) investeren elf Veluwse gemeenten al geruime tijd fors in het doorbreken van de negatieve spiraal op diverse verouderde en slecht onderhouden vakantieparken. Inmiddels is duidelijk geworden dat met de huidige inzet en het beschikbaar instrumentarium niet in alle gevallen de gewenste positieve doorbraak kan worden gerealiseerd. Provincie en gemeenten zijn tot de conclusie gekomen dat het algemeen belang wordt gediend met het oprichten van een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV). De verwachting is dat deze nieuwe verbonden partij kan bijdragen het gewenste verschil te maken. Voor een gedetailleerde inhoudelijk toelichting op de achtergrond, problematiek, aanpak, opgaven, taken en risico’s wordt verwezen naar de bijgevoegde toelichtende notitie Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

Als onderdeel van de Gebiedsopgave Veluwe vinden gemeenten en Provincie een kwaliteits-verbetering van het excellent verblijven van groot belang. De vakantieparken zijn daarbij een belangrijk speerpunt. Niet alle parken voldoen aan de kwaliteitsnorm (excellente recreatie). Sommige parken passen niet in de ambities voor het stamkapitaal (beschermen of versterken natuur, landschap, erfgoed en water). Investeren in vitale vakantieparken draagt op die wijze ook bij aan natuurinclusief en landschapsinclusief handelen.

Sociale en maatschappelijke problemen op vakantieparken nemen helaas in omvang en intensiteit toe. Vanwege deze vraagstukken zien we de urgentie toenemen te handelen. In 2017 is duidelijk geworden dat voor een structurele verbetering het huidige instrumentarium van overheden en betrokken partners niet meer in alle gevallen toereikend is om snel en adequaat negatieve ontwikkelingen een halt toe te roepen en positief om te buigen.

De markt is de afgelopen jaren zelf helaas niet in staat gebleken het tij te keren (marktfalen).

Elf gemeenten op de Veluwe willen om die reden samen met de provincie Gelderland met elkaar een Samenwerkingsovereenkomst aangaan, waarin wordt besloten om als partners een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) op te richten. Daarmee wordt volgens de Veluwe gemeenten en de Provincie het algemeen belang gediend.

Samengevat 

Samengevat is het voorstel dat de twaalf overheden een onderneming in de rechtsvorm van een besloten vennootschap willen oprichten, waarbij de provincie Gelderland voor 50% aandeelhouder wordt. Deze nog te starten onderneming bestaat uit twee onderdelen, zijnde een ontwikkelbedrijf en een fonds. Het ontwikkelbedrijf kan projecten uitvoeren als verwerving, investeren in vastgoed, beheer en verkoop. Het fonds stelt geld (garanties, leningen, bijdragen) beschikbaar voor projecten. Het bedrijf kan ook ondernemers en overheden gevraagd en ongevraagd adviseren.

Zowel colleges van B&W als de gemeenteraden van de elf gemeenten zullen over de OMVV spreken en besluiten. Dat kan ertoe leiden dat gemeenten mogelijk niet of later besluiten aan te haken.
Dat zal naar verwachting over enkele maanden duidelijk worden na de gemeenteraadsverkiezingen en vorming van nieuwe colleges. Op basis van reacties en actuele informatie kunnen alle betrokken colleges nog voor de zomer definitief besluiten over de oprichting van Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

Voorgesteld wordt een veelomvattende impuls te geven aan de uitvoering van ambities met betrekking tot vitale vakantieparken waarbij wij hopen dat u instemt met het initiatief OMVV door het beschikbaar stellen van € 4 miljoen.

De Provincie meldt dat Voor de ‘Gebiedsopgaven Veluwe’ de gemeenten al eerder een bedrag van ruim € 4 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld. Met alle nieuwe voorstellen komt de totale inzet door provincie en gemeenten uit op € 13,1 miljoen euro voor de gebiedsopgave Veluwe.

(Zie bijlage ‘Uitvoeringsprogramma 2018-2012’ en toelichting

Meer informatie

Ivo Gelsing
gelsing@recron.nl

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
OMVV Toelichtende_notitie_Ontwikkelingsmaatschappij_Vitale_Vakantieparken_bij_GS-Brief_en_Statenbrief_G944.0 kBapplication/pdfdownload
OMVV UitvoeringsProgramma 2018-2021.pdf961.2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2018 > februari