Stand van zaken proces doorlaat Brouwersdam

Zandsuppletie Brouwersdam.JPGwoensdag 25 april 2018

Op 8 maart is door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekend gemaakt dat het Rijk € 75 miljoen extra vrijmaakt voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden is er nu voldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te realiseren.

Wat betekent dit nu voor de komende jaren?

De procedure voor de doorlaat Brouwersdam volgt de spelregels die het Ministerie van IenW hanteert voor infrastructuurprojecten: het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). Daarbij staan een nauwkeurige, brede analyse en participatie door belanghebbenden centraal. In verschillende fasen worden oplossingen op een steeds concreter niveau uitgewerkt, besproken en afgewogen. De exacte procedure wordt momenteel nog opgesteld, maar op hoofdlijnen kunnen we het volgende toelichten:

In de eerste fase, de verkenning, zijn in samenwerking met belanghebbende organisaties verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt en beoordeeld in een MER en MKBA. Dit heeft geleid in 2014 tot de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer.
 

Het vervolgproces dat in 2018 start bestaat uit de afronding van de verkenningsfase:

  • de zienswijzen ingebracht op de ontwerp-Rijksstructuurvisie dienen mede als basis voor gessprekken met belanghebbenden en stakeholders;
  • de reeds beschikbare onderzoeken worden waar nodig geactualiseerd en aangevuld;
  • met belanghebbende organisaties wordt in de 2e helft dit jaar gesproken over de effecten van de realisatie van het doorlaatmiddel;
  • de kansrijkheid van een getijdencentrale wordt verkend;
  • de afspraken over financiering worden uitgewerkt en vastgelegd. 

De Verkenningsfase eindigt met  een ‘Voorkeursbeslissing’ waarmee de Minister van IenW de oplossingsrichting van een doorlaat in de Brouwersdam vastlegt als de maatregel om verder aan te werken (naar verwachting begin 2019). 

Planuitwerkingsfase

Met de voorkeursbeslissing start de Planuitwerkingsfase, waarin concrete besluiten worden voorbereid over de doorlaat, mogelijk in combinatie met een Getijdencentrale. In deze fase zullen ook belanghebbenden worden betrokken bij de verdere planontwikkeling en nadrukkelijk in de gelegenheid worden gesteld zienswijzen in te brengen over de nodige ontwerpbesluiten. Deze fase wordt naar verwachting in 2020 afgerond. 

Aanbesteding en realisatie

Na dat de Planuitwerkingsfase is afgerond kan er pas met de aanbesteding en daarna met de realisatie worden gestart. Voor de aanbesteding wordt ongeveer een jaar uitgetrokken. De realisatie duurt vervolgens 2 à 3 jaar. Bij een combinatie met een Getijdencentrale duurt de voorbereiding mogelijk ongeveer een jaar langer vanwege de extra afspraken en vergunningen die dan nodig zijn.

Aan het eind van 2018 wordt de planning verder aangescherpt. 

« Terug

Archief > 2018 > april