Organiseer tijdig uw wettelijke energiebesparingsplicht

energiebesparing_groene energiewoensdag 12 december 2018

In 2013 is in het kader van het Energieakkoord afgesproken dat het bedrijfsleven uiterlijk in 2020 100 petajoule (PJ) energie bespaard heeft. Circa 125.000 bedrijven – waaronder ook veel recreatiebedrijven – moeten in Nederland op basis van het Activiteitenbesluit in de Wet Milieubeheer daarom voor 1 juli 2019 al die besparingsmaatregelen doorvoeren die zich in 5 jaar terugverdienen. Dit voor zover uw onderneming meer dan 50.000 kWh verbruikt of meer dan 25.000 m3aardgas(equivalent).

De Tweede Kamer is recent akkoord gegaan met het toevoegen van de informatieplicht aan het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel is nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Dit betekent dat u naast uw energiebesparingsplicht ook een meldingsplicht heeft via eLoket van RVO.nl. Eind januari 2019 zal dit digitale hulpmiddel (eLoket) opengesteld worden om de rapportages bij het bevoegd gezag in te dienen. Voor de sector Sport en Recreatie zijn Erkende Maatregelenlijsten (EML’s) opgesteld. Als u voor 1 juli 2019 deze maatregelen heeft uitgevoerd voldoet u automatisch aan de wet (de besparingsplicht). Uiterlijk 1 juli 2019 moet u via eLoket dan wel doorgeven dat u deze maatregelen heeft genomen (meldingsplicht). U mag afwijken van de lijsten, bijvoorbeeld omdat u alternatieve maatregelen heeft genomen die minimaal hetzelfde besparingsresultaat opleveren. De bewijslast ligt dan wel bij u. Ook mag u maatregelen uitstellen, als u bijvoorbeeld een concreetverbouwingsplan heeft dat later (binnen een redelijke termijn) zal worden uitgevoerd en waarin deze besparingsmaatregelen zijn opgenomen. U kunt dan motiveren bij uw meldingsplicht waarom u bepaalde maatregelen (nog) niet heeft genomen.

Na 1 juli 2019 zal het Rijk de meldingen doorleiden naar de regionale omgevingsdiensten die bevoegd gezag zijn bij de handhaving.

Waar vindt u achtergrondinformatie?

EZK-evenement 31 januari 2019

Tijdens het EZK-evenement Partners in energie-uitdagingen, voor bedrijven en instellingen die werk maken van energiebesparing en duurzame energieopwekking, staat de informatieplicht energiebesparing ook op de agenda.

Meer informatie


Arthur Helling
Helling@recron.nl

« Terug