Waar op te letten bij de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen

Provinciale statenverkiezingen en waterstaat.JPGdinsdag 05 maart 2019 11:49

Op 20 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen. Beide organen hebben veel te maken met natuur, infrastructuur en regionale economische ontwikkeling en zijn dus van essentieel belang voor de recreatiesector. Welke onderwerpen gaan de komende jaren spelen, en waar kunt u op letten bij het kiezen van uw partij?

Elke provincie in Nederland kent een Provinciale Staten met de Commissaris van de Koning en de gedeputeerden aan het roer. Net als bij het college van burgemeester en wethouders in uw gemeente heeft de uitslag van de provinciale statenverkiezingen invloed op de gedeputeerden die worden aangesteld, en daarmee de koers van de provincie. Naast dat u invloed heeft op de provinciale volksvertegenwoordigers voor de komende 4 jaar, heeft u indirect ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer in Den Haag. De gekozen Statenleden kiezen op hun beurt in mei namelijk de leden van de Eerste Kamer. 

De waterschappen zijn over het algemeen veel minder bekend en zichtbaar. Het bestuur van de waterschappen wordt niet alleen gevormd door de gekozen kandidaten van de verschillende partijen, maar ook door vertegenwoordigers uit de agrarische sector, landeigenaren en bedrijven. Dit maakt de waterschappen veel minder politiek, maar zeker niet minder relevant.

Voor de recreatiesector zijn deze verkiezingen dus van groot belang. En hoewel elke provincie andere kansen en uitdagingen kent, en elke regio een andere aanpak nodig heeft, hebben wij voor u drie onderwerpen geselecteerd die de komende 4 jaar van grote invloed zullen zijn op uw bedrijf, en waar de Provinciale Staten wat over te zeggen hebben. Lees de diverse verkiezingsprogramma’s dus eens door op onderstaande thema’s, en ga vooral stemmen! 

Energietransitie

De duurzaamheidambities die het kabinet heeft neergelegd, en die in het klimaatakkoord uitwerking heeft gegeven, zullen de komende jaren het nodige gaan vragen van de recreatiesector. Vanuit het rijk worden energiebesparings- en opwekkingsregels opgelegd, maar ook de provincies zullen de komende jaren stappen moeten zetten om hun aandeel energieneutraliteit te leveren. Dat kan met aanvullende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook doormiddel van het aanleggen van wind- of zonneparken. RECRON omarmt de duurzaamheidsambities, omdat onze sector daar zeker op de lange termijn zijn vruchten van zal plukken, maar het kan niet zo zijn dat er een onevenredig groot beroep wordt gedaan op het investeringsvermogen van de ondernemer. Wanneer ondernemers nodig zijn om deze doelstellingen te behalen, is het niet meer dan logisch dat de recreatieondernemer met een belang ook (financieel) kan participeren in het proces. 

Ruimtelijke omgeving

De provincie heeft, al dan niet in samenwerking met gemeenten, een grote verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de inrichting van de ruimtelijke omgeving. Of het nu om het aanleggen van wegen gaat, het herbestemmen van ontroerend goed, of het bouwen van woningen, de provincie zal er een visie voor neerleggen. Voor uw gasten is bereikbaarheid en kwalitatief goede voorzieningen in de regio van belang in hun keuze voor een recreatiebedrijf. Ook bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet willen veel provincies een regierol gaan pakken. Dat betekent heel concreet dat de provincie een grote rol gaat spelen in de wet en regelgeving rondom de fysieke uitbreiding of transformatie van een bedrijf. Politieke partijen kennen onderling veel verschillende visies in aanpak om investeringen in de ruimtelijke leefomgeving, en de mogelijkheden voor u als ondernemer, uit te breiden of juist te beperken. Er valt op dit thema dus echt wat te kiezen. 

Vitale Vakantieparken

Steeds meer provincies kiezen ervoor om een investeringsfonds of ontwikkelmaatschappij op te starten om de recreatiesector te vitaliseren. RECRON heeft de afgelopen jaren op provinciaal en op landelijk niveau een succesvolle lobby gevoerd, om de urgentie hiervan te bepleiten. De aanpak van de onderlinge provincies verschilt nog steeds, met wisselende resultaten. Provincies die de nadruk leggen op ondermijnende activiteiten, tegenover de provincies die kiezen voor economische kansen voor de recreatiesector. In de verschillende verkiezingsprogramma’s kunt u (als het goed is!) nalezen wat de politieke partijen willen met recreatie en toerisme, en op welke wijze ze deze sector willen vitaliseren. We zien nu al dat de aanpak van overheden veel succesvoller uitpakken wanneer deze in samenwerking met de ondernemers is aangegaan, en wanneer overheden de economische meerwaarde van de recreatiesector onderkennen. Partijen die via de Provinciale Staten blijven investeren in recreatie en toerisme, zowel financieel als faciliterend, kunnen op de steun van RECRON rekenen.

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart