Regels rondom landelijke actiedag pensioenen 18 maart 2019

Vrouw die dweiltdinsdag 12 maart 2019 15:10

Op 18 maart a.s. organiseren de vakbonden een landelijke actiedag pensioenen. Het kan dan gaan om stakingen en werkonderbrekingen.  Er is nog altijd geen pensioenakkoord. Aan het einde van dit jaar dreigen er flinke kortingen op pensioenen te komen. 
De acties richten zich tegen het kabinetsbeleid en het is daarom te betreuren dat bedrijven de dupe kunnen worden. Hoewel RECRON niet verwacht dat er in de recreatie op grote schaal vakbondsacties zullen zijn, gaan we kort in op de "spelregels", mocht u in uw onderneming met acties geconfronteerd worden.

Omdat de door de vakbonden aangekondigde acties gericht zijn tegen het kabinetsbeleid, gaat het om politieke acties. Collectieve acties die zich richten tegen het overheidsbeleid op het gebied van de arbeidsvoorwaarden zijn in principe toegestaan, tenzij werkgevers door de acties onevenredige schade lijden. De rechter zal de aangekondigde acties daarom niet snel onrechtmatig verklaren of verbieden. Onze inschatting is dan ook dat in deze fase een gang naar de rechter weinig zinvol is.

Uiteraard moeten de vakbonden zich in het kader van collectieve acties wel aan bepaalde regels houden. Zo moeten zij acties in elk geval tijdig bij de betreffende bedrijven aankondigen, zodat die de noodzakelijke maatregelen kunnen treffen en er overleg met de vakbond kan plaatsvinden over de veiligheidsaspecten. Wij raden bedrijven die het treft aan om goede afspraken te maken over de vorm en plaats van de acties.

Uitgangspunt is dat de veiligheid van het personeel nooit in gevaar mag komen en dat er geen schade aan materiaal van de werkgever mag worden aangericht. Mocht er wel schade ontstaan, dan zal deze op de vakbonden verhaald worden. Bedrijven kunnen de vakbonden vooraf hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Uiteraard verdient het de voorkeur om de acties in bijvoorbeeld de lunchpauzes te laten organiseren. Mocht het niet mogelijk zijn dit af te spreken en wordt er tijdens werktijd gestaakt, dan geldt dat de stakers over deze tijd geen recht op loon hebben. Omdat het gaat om collectieve acties die door de bonden worden gevoerd in het kader van arbeidsvoorwaarden, hebben werkwilligen die als gevolg van de staking niet kunnen werken ook geen recht op loon. Werknemers die tijdens de acties gewoon doorwerken behouden hun recht op loon. Mocht u van plan zijn het loon van de stakers in te houden, dan is het van belang om een goede registratie bij te houden waaruit blijkt wie er heeft doorgewerkt en dus recht heeft op loon.    

In het geval u geconfronteerd worden met acties in uw onderneming en heeft u vragen hierover, neem dan contact op met Martin Merks, manager sociaal beleid, 062245120, of met uw regiomanager.

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart