Onderzoek

Onderzoek

Lees hier alles over de onderzoeken die RECRON uitvoert, in zowel de verblijfs- als dagrecreatie. 

Verblijfsrecreatie

WIE IS EN WAT WIL DE NEDERLANDSE VAKANTIEGANGER?

Inzicht in de beleving van de vakantieganger
Om de neerwaartse spiraal in de verblijfsrecreatie tegen te gaan, is inzicht in de beleving van de vakantieganger een eerste vereiste. Daarom heeft RECRON samen met SmartAgent Company in 2008 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van de Nederlandse vakantieganger. Het onderzoek is gebaseerd op het psychografisch Brand Strategy Research model (BSR ®) model. Lees hier meer over het 
BSR ® model. In 2014 is het onderzoek uitgebreid naar de gehele verblijfsrecreatie.

BSR®-model
Het BSR®-model maakt onderscheid tussen de sociologische en psychologische dimensie. Anders gezegd kijkt het BSR®-model voornamelijk naar de wensen en voorkeuren van vakantiegangers in plaats van naar leeftijd, inkomen, opleiding en andere demografische kenmerken. Vakantie draait immers steeds meer om emoties, gevoelens, interesses, ervaringen en uiteindelijk de unieke beleving die de gast mee naar huis neemt.

Lees hier meer over de zeven belevingswerelden

Koppeling Continue Vakantie Onderzoek

Sinds enige jaren bestaat de mogelijkheid om de Leisure Leefstijlen kleurensegmentatie te koppelen aan de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek. Om dit mogelijk te maken worden (nieuwe) CVO-panelleden jaarlijks gevraagd om een verkorte vragenlijst rond RIC-segmenten in te vullen. Op basis hiervan verzorgt SmartAgent de profiling in zeven onderscheiden belevingssegmenten.

Neem voor meer informatie contact op met NBTC NIPO

Dagrecreatie

WIE IS EN WAT WIL DE NEDERLANDSE DAGRECREANT?

De recreant wordt steeds kritischer in zijn/haar keuze
De vrijetijdssector neemt met 400.000 werkzame personen en 37 miljard aan toeristisch-recreatieve bestedingen in Nederland een groeiende economische en maatschappelijke positie in. Tegelijkertijd verandert deze markt enorm snel: het aanbod wordt veelzijdiger en transparanter, terwijl de recreant steeds kritischer in zijn of haar keuze wordt.

In 2010 heeft RECRON de handschoen opgepakt en is samen met een aantal provincies het onderzoek voor dagrecreatie gestart. Op dezelfde manier als in 2008 het onderzoek naar verblijfsrecreatie is uitgevoerd, is in deze studie een belevingssegmentatie voor dagrecreatie samengesteld.

Demografische criteria, leefstijl en psychologische kenmerken
De achterliggende gedachte is ook hier dat socio demografische criteria alléén steeds minder goed in staat zijn om de lifestyle consument van vandaag in doelgroepen onder te brengen. Daarom zijn aan dit onderzoek ook de leefstijl of psychografische kenmerken van de consument toegevoegd. Psychografische kenmerken zoals karakterkenmerken of waarden die mensen nastreven in het leven geven een beschrijving van een persoon, die verder gaat dan demografische kenmerken als leeftijd of opleiding. Het geeft daarmee ook zicht op de wensen, motieven, behoeftes en interesses die mensen hebben. Deze kenmerken zijn in toenemende mate verklarend voor het feitelijk gedrag van recreanten. Er zijn immers keuzemogelijkheden genoeg! En dat is de reden dat we dit onderzoek hebben verricht: door dit onderzoek leren we de gast die op zoek is naar gastvrijheidsbeleving nog beter kennen.

Lees meer over het BSR®-model Dagrecreatie
Lees meer over de belevingswerelden

Koppeling Continue Vrijetijds Onderzoek

Met ingang van het CVTO 2012/2013 bestaat de mogelijkheid om de RIC-segmentatie, die ontwikkeld is ten behoeve van dagrecreatie, te koppelen aan de resultaten van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek. Daartoe loopt in alle 52 weekmetingen van het CVTO, alsmede de jaarmeting extra vraagstelling rond RIC-profielen mee. SmartAgent verzorgt, net als bij het CVO, de profiling naar de voor dagrecreatie onderscheiden zeven belevingssegmenten.

Neem voor meer informatie contact op met NBTC NIPO

Onderzoek Sauna & Wellness

Met de lancering van Sauna & Wellness Nederland speelde ook hier de hamvraag, “wie is die Nederlandse Wellness-ganger?”

Sauna & Wellness Nederland heeft hiervoor samen met Inholland Hogeschool het ‘klantprofielenonderzoek’ gestart, gebaseerd op het leefstijlonderzoek van RECRON. Inholland voert het onderzoek uit en zal in januari de eerste resultaten presenteren. Sauna & Wellness Nederland streeft ernaar al haar leden nut en noodzaak in te laten zien van deelname aan dit onderzoek en hiermee een helder beeld te scheppen van de wensen, behoeften & motieven van de Nederlandse Wellness-ganger.

Bekijk de presentaties van het Congres Preventieve Wellness (januari 2013)

Neem voor meer informatie contact op met Sauna en wellness Nederland

Onderzoek Watersport

Ook de HISWA heeft het BSR@model als uitgangspunt genomen voor meer en betere segmentering in de watersport wereld. HISWA biedt al haar leden de mogelijkheid kennis te maken met het model en de uitvoering van een analyse naar de kleur van de gebruikers van de Jachthaven.

Neem voor meer informatie contact op met HISWA

Sauna en Wellness

"Drempels en voorwaarden wellness bezoek"

Onderzoek naar de beleving van mensen die sauna en wellness faciliteiten niet bezoeken.

Wat zijn de achtergronden en redenen waarom consumenten op dit moment geen gebruik maken van sauna en wellness faciliteiten? Hoe ligt dit voor de verschillende recreatiedoelgroepen, en welke mogelijkheden zijn er om met gedifferentieerde communicatie de participatie te verhogen?

Dit rapport geeft de resultaten van het niet-bezoekers onderzoek.De participatie van sauna en wellness bezoek komt als eerste aan bod, gevolgd door het leefstijl- en demografisch profiel van niet-bezoekers. Vervolgens wordt het imago van wellness en de waardering die mensen nu voor wellness hebben, besproken. Ook wordt er ingezoomd op motieven van niet-bezoekers: We gaan in op de drempels die de verschillende leefstijlen ervaren om naar de sauna te gaan en de voorwaarden die zij aangeven waaronder zij een bezoek wel zouden overwegen. 
Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen over welke groepen kunnen worden aangetrokken tot wellness activiteiten en op welke manier.

Rapport bestellen? Ga naar de webshop

Smaakbeleving

Uit onderzoek van HTC Advies blijkt dat de meeste recreatiebedrijven in Nederland horeca op het park of op de camping hebben. Maar de bezettingen en opbrengsten in de horeca op recreatiebedrijven zijn relatief laag. RECRON wil recreatieondernemers helpen om meer omzet te genereren in hun horeca.

Belangrijk is dat horeca en recreatiebedrijf elkaar kunnen versterken. Niet alleen is het belangrijk een unieke en bijzondere beleving te creëren op het recreatiepark, maar ook in de horeca. De smaakbeleving die men kan creëren in de horeca, kan vervolgens de vakantiebeleving weer versterken. Daarom heeft RECRON het deelproject Smaakbeleving in het leven geroepen. Belangrijke bijdragen aan dit project worden geleverd door de partners in het Innovatiefonds: HTC Advies, Electrolux, Endurance en Hutten Catering.

“Smaakbeleving is de manier waarop smaak ervaren wordt, bepaald door voorkeuren en verwachtingen. Voorkeuren hebben betrekking op aspecten als eten & drinken, beleefdheids- en omgangsvormen, omgeving, inrichting, sfeer en meer. Verwachtingen worden bepaald door het referentiekader, gevormd door ras, geslacht, leeftijd, visie, emotie en herinnering”

Alles moet kloppen. De indruk die de gast bij de eerste waarnemingen al krijgt, heeft zijn invloed op de rest van het bezoek. De gast moet zich welkom en thuis voelen. Belangrijk is dat ieder contactpunt, dus iedere medewerker hier aan mee werkt. Het is niet één grote dj die de avond moet gaan maken. Het is het totaalconcept, en dat gaat verder dan alleen een positieve benadering van de medewerkers. Alles wat de gast ziet, beïnvloedt namelijk zijn of haar beleving.

Het is ook belangrijk om attent te zijn dat een smaakbeleving niet alleen in een restaurant of eettent kan gecreëerd worden. Het kan ook mobiele pizzaverkoop, de verhuur van een koelkast op de kampeerplaats of de verkoop van een picknick zijn.