Meest gestelde vragen over de Cao Recreatie 2016-2017

Meest gestelde vragen over de Cao Recreatie 2016-2017

1. Wat is de looptijd van de nieuwe Cao Recreatie? 

De nieuwe Cao Recreatie heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Alle bepalingen uit deze nieuwe Cao, die voor RECRON-leden onder deze werksfeer vallen, zijn ingegaan op 1 juli. 

2. Waarom vallen zwembaden niet meer binnen de Cao Recreatie?

Voor de zwembaden is er een nieuwe Cao Zwembaden van kracht met een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.  

3. Hoeveel arbeidscontracten mag ik afsluiten binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)? 

De WWZ is ingegaan op 1 juli 2015. Er was sprake van een overgangsrecht (een afwijking van de wet om maximaal 3 arbeidsovereenkomsten binnen 24 maanden af te sluiten), van maximaal één jaar als Cao partijen in de Cao tenminste andere afspraken zouden maken. Dat heeft RECRON gedaan. In de Cao Recreatie 2014 -2016 was dit ook geldig, vier arbeidsovereenkomsten in 6 jaar. Bedrijven met een seizoenmatig karakter mochten zelfs 3 contracten in 1 jaar afsluiten.

Dit overgangsrecht is dus per 1 juli j.l. komen te vervallen. Vanaf 1 juli geldt: maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een maximum looptijd van 2 jaar. Voor seizoenbedrijven heeft RECRON gelukkig een andere regeling kunnen bewerkstelligen.

4. Wanneer bent u een seizoenbedrijf?

In de Cao Recreatie is de mogelijkheid opgenomen om in een seizoenbedrijf seizoencontracten af te sluiten van maximaal 9 maanden. Na een onderbreking van minimaal 3 maanden kan dezelfde werknemer weer als seizoenkracht terugkeren.

De Cao Recreatie geeft als definitie voor een seizoenbedrijf:

 • een onderneming die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden een deel van het jaar geheel of ten dele, maar minstens 3 maanden gesloten is of
 • een onderdeel van een onderneming dat als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden een deel van het jaar geheel of ten dele, maar minstens 3 maanden gesloten is of
 • middelgrote / kleine onderneming die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden 80% van de jaaromzet (hiermee wordt bedoeld de omzet over de periode waarin het verblijf plaatsvindt) realiseert binnen een periode van 8 maanden en een deel van het jaar geheel of ten dele, maar minstens 3 maanden gesloten is.

Deze definitie geeft u bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden, als gedurende de wintermaanden:

 • de horeca gesloten is. De horeca valt onder een onderdeel van de onderneming dat een deel van het jaar (minimaal 3 maanden) geheel gesloten is. Let wel; de horecagelegenheid moet dan ook echt gedurende minimaal 3 maanden geheel gesloten zijn.
 • de receptie i.p.v. 08.30- 23.00 uur  09.00- 12.00 uur geopend is. Dat betekent dat het hier gaat om een onderdeel van de onderneming dat een deel van het jaar (minimaal 3 maanden) ten dele gesloten is. Ook hier geldt dat minimaal gedurende 3 maanden de receptie "op halve kracht draait".
 • de helft van de accommodatie gesloten is (100 i.p.v. 200 bedden beschikbaar). Hiervoor geldt dat de onderneming een deel van het jaar (minimaal 3 maanden) ten dele gesloten is en/of dat sprake is van een onderdeel van de onderneming dat een deel van het jaar (minimaal 3 maanden) ten dele gesloten is. 

  Let wel, de accommodatie moet daadwerkelijk deels gesloten zijn. Bij meer vraag of aanbod, moeten niet alsnog meer bedden beschikbaar (kunnen) worden gesteld.

Op grond van de hiervoor vermelde punten, is echter (al) wel sprake van een (onderdeel van de) onderneming dat ten dele gesloten is. 

Op basis van het voorgaande wordt uw bedrijf aangemerkt als ‘seizoenbedrijf’. Om gebruik te kunnen maken van een tussenpoos van 3 maanden moet tevens worden voldaan aan de volgende twee vereisten:

 • er moet sprake zijn van functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend, en
 • deze functies kunnen niet aansluitend door dezelfde werknemer worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan 9 maanden per jaar.

5. Verschillen in arbeidsovereenkomsten voor wel of niet seizoenbedrijven

Als er geen sprake is van een seizoenbedrijf, geldt dat maximaal drie contracten in 24 maanden worden afgesloten. De tussenpoos bedraagt zes maanden. Als een contract voor bepaalde tijd is geëindigd:

 • op of voor 30 juni 2016 moet worden nagegaan of de keten binnen de grenzen is gebleven van de oude Cao (maximaal vier contracten in zes jaar of drie contracten in één jaar als sprake was van bedrijven met een seizoensmatig karakter in de zin van de oude Cao). Zo ja, dan dient de tussenpoos meer dan zes maanden te zijn om de keten te doorbreken. Als keten niet binnen de grenzen is gebleven van de oude Cao, is (al) sprake van een contract voor onbepaalde tijd.
 • Als het contract voor bepaalde tijd op 1 juli 2016 nog (door)loopt en bijvoorbeeld eindigt op 30 september 2016, is sprake van een contract voor onbepaalde tijd als meer dan drie contracten voor bepaalde tijd zijn afgesloten of als de contracten een periode van 24 maanden hebben overschreden.
 • Als in deze situatie sprake is van drie of minder contracten voor bepaalde tijd én deze contracten een periode van 24 maanden niet hebben overschreden, eindigt het contract voor bepaalde tijd van rechtswege. Als een nieuw contract voor bepaalde tijd wordt aangeboden, moet dat met een tussenpoos van meer dan zes maanden om de keten te doorbreken. De verkorte tussenpoos uit de nieuwe Cao is namelijk niet van toepassing.


Als er wel sprake is van een seizoenbedrijf, geldt dat er per 1 juli 2016 een seizoencontract van 9 maanden mag worden afgesproken. Op grond van de nieuwe Cao geldt hier dan een tussenpoos van drie maanden.

 • Als een contract voor bepaalde tijd is beëindigd op of voor 30 juni 2016 moet worden nagegaan of de keten binnen de grenzen is gebleven van de oude Cao (maximaal vier contracten in zes jaar of drie contracten in één jaar als sprake was bedrijven met een seizoensmatig karakter in de zin van de oude Cao). Zo ja, dan dient de tussenpoos ten minste 3 maanden te zijn, om de keten te doorbreken. Als keten niet binnen de grenzen is gebleven van de oude Cao, is (al) sprake van een contract voor onbepaalde tijd.
 • Als het contract voor bepaalde tijd op 1 juli 2016 nog (door)loopt en bijvoorbeeld eindigt op 30 september 2016, is sprake van een contract voor onbepaalde tijd als meer dan drie contracten voor bepaalde tijd zijn afgesloten of als de contracten een periode van 24 maanden hebben overschreden, op basis van het hiervoor aangegeven uitgewerkte overgangsrecht.
 • Als sprake is van drie of minder contracten voor bepaalde tijd en de contracten een periode van 24 maanden niet hebben overschreden, eindigt het contract voor bepaalde tijd van rechtswege. Als een nieuw contract voor bepaalde tijd wordt aangeboden, moet dat, gezien de nieuwe Cao, met een tussenpoos van meer dan drie maanden om de keten te doorbreken.