Meest gestelde vragen over de Cao Zwembaden

Meest gestelde vragen over Cao Zwembaden 2016-2017

1. Wat is de looptijd van de nieuwe Cao Zwembaden?


Deze nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.

Alle bepalingen uit deze nieuwe Cao, die voor RECRON-leden onder deze werksfeer vallen, zijn ingegaan op 1 juli.

2. Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid en de Cao Zwembaden?


De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is ingegaan op 1 juli 2015. Er was sprake va een overgangsrecht (een afwijking van de wet om maximaal 3 arbeidsovereenkomsten binnen 24 maanden af te sluiten), van maximaal één jaar als Cao partijen in de cao tenminste andere afspraken zouden maken. Dat heeft RECRON gedaan. In de CAO Recreatie 2014 -2016 was dit ook geldig, vier arbeidsovereenkomsten in 6 jaar. 
Dit overgangsrecht is dus per 1 juli j.l. komen te vervallen. Vanaf deze datum geldt: maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een maximum looptijd van 2 jaar.

 

3. Hoe moeten we nu omgaan met lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvan de einddatum op of na 1 juli ligt?


De WWZ bepaalt dat slechts drie arbeidsovereenkomsten binnen een periode van 24 maanden mogen worden afgesloten.

  • Als de “overlopende” arbeidsovereenkomst dus de vierde is of de opvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 24 maanden hebben geduurd is de “overlopende” arbeidsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden!
  • Is de arbeidsovereenkomst de derde en hebben de met de werknemer gesloten arbeidsovereenkomsten in zijn totaliteit niet langer geduurd dan 24 maanden, loopt de arbeidsovereenkomst aan het einde van rechtswege af. Om een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de werknemer te sluiten moet u een rustperiode van 6 maanden en één dag in acht nemen.

4. Wie valt (vallen) er nu onder deze Cao Zwembaden ?

 

Dat wordt bepaald door de werkingssfeer van de CAO (art 2.1) en die luidt:

De bepalingen van de cao zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst die is gesloten tussen de werkgever in de zweminrichting en de werknemer. Voor zover een werkgever een bedrijf exploiteert dat niet in hoofdzaak activiteiten verricht die tot de zweminrichting behoren, is de cao alleen van toepassing op de werknemers die activiteiten verrichten op het terrein van de zweminrichting, tenzij deze werknemers al onder de werkingssfeer van een andere cao vallen. Een bedrijf wordt geacht in hoofdzaak activiteiten in de zweminrichting te verrichten, indien de omzet uit zweminrichting meer dan 50% van de totale omzet uitmaakt.

Deze werkingssfeer is ongewijzigd waarbij een hoofdzaak- en een omzet criterium leidend zijn.

Voorbeeld I

Een bedrijf heeft een zwembad waarbij het zwembad geen hoofdactiviteit is. Er zijn ook andere activiteiten, bijvoorbeeld sporthallen. De omzet van het zwembad is minder dan 50% van het geheel.

Is de CAO  van toepassing?
Ja, op werknemers die activiteiten op terrein van zweminrichting verrichten, tenzij een andere cao op hen van toepassing is.
Het gevolg hiervan kan zijn dat een deel van werknemers in een onderneming niet onder een cao valt. Een vrijwillige aansluiting bij de CAO en de daarbij gerelateerd fondsen (KiKK en Pensioenfonds Recreatie) is mogelijk.

Voorbeeld II

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er samenloop plaatsvindt tussen meerdere CAO’s.
Een bedrijf heeft meerdere activiteiten bv verblijfsrecreatie (40%), zwembad (30%) en dagrecreatie (30%) van de omzet.

Welke CAO is nu van toepassing? 
CAO partijen hebben afgesproken dat:
Cao Recreatie van toepassing is op verblijfsrecreatie én zwembad ter voorkoming van verplichte toepassing meerdere cao’s in één onderneming. Bij sterk afwijkende percentages zullen sociale partners overleggen hoe hier te handelen.

5. Wat is eigenlijk een zweminrichting en een zwemschool in de zin van de Cao?


Een zweminrichting, zo zegt de definitie in artikel 1.29, is de zwem- en/of badgelegenheid waarvoor gebruik wordt gemaakt van een zwembad, voor zover het zwembad in de onderneming groter is dan 125m2, al dan niet in combinatie aangeboden met diverse voorzieningen te weten horeca, sport- en spelaccommodatie en overige recreatieve voorzieningen.

In artikel 1.30 wordt de zwemschool gedefinieerd als een bedrijf dat zwemonderwijs en/of zwemactiviteiten aanbiedt in een zweminrichting.

Een zwemschool in een bad dat kleiner is 125 m2 valt hier dus niet onder evenmin als verenigingen die zwemles geven.

6. Wat betekent de overgang Cao Recreatie naar Cao Zwembaden voor werknemers?

Werknemers die werkzaam zijn bij de zwembaden, vallen dus niet meer onder de werkingssfeer van de Cao Recreatie. Feitelijk moeten er voor de werknemers nieuwe arbeidsovereenkomsten gesloten worden.

Voor nieuwe medewerkers kunt u een nieuwe individuele arbeidsovereenkomst opstellen waarin wordt verwezen naar de Cao Zwembaden.
De  bestaande individuele arbeidsovereenkomsten moeten worden aangepast door middel van het laten ondertekenen van een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Zo is direct duidelijk dat er een nieuwe cao is die op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. 

Klik hier voor het addendum.