Herverdeling gemeentefonds

Herverdeling gemeentefonds

Vanaf 2013 gaat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) gebruiken bij  het opleveren van de onderliggende cijfers voor het verdelen van het gemeentefonds. Dit heeft dramatische gevolgen voor de begroting van gemeenten met veel recreatiewoningen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties telt namelijk  in het nieuwe systeem alleen panden die in de BAG een woonbestemming hebben mee voor de verdeling van het gemeentefonds. Dit betekent dat recreatiewoningen niet meetellen, terwijl dit in het huidige systeem wel het geval is. Voor een toeristische gemeente als Schouwen-Duiveland levert dit een structureel nadeel op van ruim € 1.000.000.

  1. RECRON pleit om bij het gebruik van de BAG voor de verdeling van het gemeentefonds behalve de panden met woonbestemming, ook de panden met logiesbestemming mee te nemen. Hierdoor ontstaan er geen grote verschillen tussen de huidige en nieuwe methodiek. En ontstaan er geen grote begrotingstekorten bij de betreffende gemeenten.

  2. Het vasthouden aan de huidige en beproefde methodiek kan voor de recreatiesector een andere oplossing zijn. Gemeenten blijven dan zelf verantwoordelijk voor de informatie over het aantal recreatiewoningen in de gemeente en daardoor vinden er geen spectaculaire veranderingen plaats.

  3. Worden de nieuwe plannen toch doorgezet? Dan wil  RECRON de garantie dat betreffende gemeenten de kosten niet gaan verhalen op de recreatiesector via de toeristenbelasting of andere lokale lasten.