Lobby in Europa

Belangenbehartiging in Europees Verband

RECRON behartigt ook uw belangen in Europees verband. Veel van de wetgeving waarmee recreatieondernemers te maken hebben komt uit Brussel. Door reguliere contacten met onder meer brancheorganisaties uit andere landen, binnen de Commissie Europa van MKB-Nederland en direct  bij de Europese Commissie, is RECRON op de hoogte over deze ontwikkelingen en kan het waar nodig het wetgevingsproces bijsturen.

E-visa impuls voor toeristische sector

De Europese Commissie moet het makkelijker maken voor toeristen om naar Europa te komen. Het aantal toeristen uit onder meer de BRIC landen stijgt elk jaar met vele procenten. In deze financieel moeilijke tijden kan toerisme bijdragen aan het herstel van de Europese economie. Helaas kiest een te klein percentage van de 'toeristen van de toekomst' voor een vakantie in Europa. Door het elektronisch aanvragen van een visum wordt het eenvoudiger voor toeristen om Europa te bezoeken. 

Recreatieondernemer en RECRON lid Cees Slager adviseert de Eurocommissaris voor Ondernemingen & industrie over Europees toeristisch beleid met een focus op ICT. Zijn speerpunt is de introductie van een e-visa. 

Europese fondsen 2014-2020

Het regionaal beleid van de Europese Unie is vastgelegd in de Europa 2020 strategie. Om de doelstellingen uit dit beleid te halen is geld beschikbaar. De structuurfondsen zijn bedoeld om deze doelstellingen op regionaal niveau te halen door bepaalde activiteiten mede te financieren. 

De voor RECRON relevante doelstellingen zijn:

  • Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid gericht op alle regio’s.
  • Europese territoriale samenwerking gericht op alle regio’s in de Europese Unie ter vergroting van de onderlinge samenwerking over de landsgrenzen.
  •  Investeringen in toegankelijke toeristische infrastructuur


Eind 2012, begin 2013 wordt er definitief besloten over welke economische sectoren in aanmerking komen voor cofinanciering tijdens de periode 2014-2020. De  Rijksoverheid en de provincies moeten het mogelijk maken om de Europese structuurfondsen in te kunnen zetten ook voor projecten die de gastvrijheidssector bevorderen.

Nieuwe arbeidstijdenrichtlijn

De Europese Commissie is bezig met het herzien van de Werktijdenrichtlijn. Dit heeft mogelijk ernstige consequenties voor de camping- en vakantieparken-sector in Nederland, omdat de Europese Commissie de regels rondom de oproeptijd wil aanpassen. Oproeptijd waarin niet gewerkt is zou moeten gelden als werktijd. 

Wat RECRON betreft is het verstandig omgaan met oproeptijd en de mogelijkheid om een beroep te doen op de opt-out op Europese wetgeving de sleutel voor het succesvol opereren van vakantieparken in Europa in de toekomst. Maatregelen die de effectiviteit van de bedrijfstak verminderen juist ten tijde van een economische crisis, zullen niet alleen de sector benadelen, maar er tevens voor zorgen dat een vakantie komt te liggen buiten het bereik van een groot aantal burgers van wie velen juist een vakantie verdienen. Evenzeer verontrust ons dat veranderingen in de Werktijdrichtlijn schadelijke effecten kunnen hebben op de werkgelegenheid.

RECRON vraagt de Nederlandse en Europese politici om maatregelen te ondersteunen die recreatieondernemers helpen om flexibel om te gaan met de oproeptijd. 

Nieuwsberichten Europees Verband