Cao recreatie

In de cao recreatie zijn alle afspraken met werkgevers over lonen, werktijden, vakanties, feestdagen en opleidingen vastgelegd. De cao recreatie 2022 loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Deze is van toepassing voor ondernemers die het aanbieden van verblijfsrecreatie (in tent, caravan of vergelijkbaar kampeermiddel, vakantiehuis, bungalow, appartement of vergelijkbare accommodatie) als hoofdactiviteit hebben.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe recreatie cao ten opzichte van de voorgaande cao zijn:

 • Verhoging salarisschalen en salarissen:
  • 4% verhoging per 1 april 2022
  •  2% verhoging per 1 januari 2023
  • 1% verhoging per 1 juli 2023
 • 5% verhoging van jeugdschalen per 1 januari 2022
 • Mogelijkheid voor nul-urencontracten voor hulpkrachten
 • Zondag toeslag: standaard uitbetalen, tenzij de werknemer verzoekt om in tijd te compenseren
 • Per 1 januari  2023 vervallen minuren aan het einde van de referteperiode, tenzij het inhalen niet mogelijk was door toedoen van de werknemer. 

Er zijn verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten die gebruikt worden binnen de cao recreatie. Hierdoor is het mogelijk om voor werkgevers en werknemers afspraken te maken over inzet en werktijden die zo goed mogelijk aansluiten bij de bedrijfsvoering en ook voldoen aan de gestelde eisen binnen het arbeidsrecht. Zo is er bijvoorbeeld het flexitimer contract, het jaarurennorm contract en een nul-urencontract voor hulpkrachten.

De cao geeft handvatten en fungeert als heldere leidraad waarin de rechten en plichten voor beide partijen zijn vastgelegd. Met name in de verblijfsrecreatie, waarbij er vanwege veelal seizoenswerk in- en uitstroom van personeel aan de orde is, geeft de cao houvast. 

Werknemers die werkzaam zijn in de recreatiesector nemen vanaf 21 jaar verplicht deel aan het de pensioenregeling. Deze wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Recreatie

Cao dagrecreatie, cao zwembaden en cao horeca

Voor ondernemingen in de dagrecreatie geldt de cao dagrecreatie. Voor zwembaden is de cao zwembaden van toepassing en daarnaast is de horeca cao beschikbaar. De horeca cao is van toepassing wanneer de hoofdactiviteit van uw onderneming verblijfsrecreatie is en waarmee er meer dan 50% omzet wordt gerealiseerd.