Lobby thema's

RECRON lobby

RECRON is de belangenbehartiger voor de recreatiesector in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze ondernemers bij gemeenten, provincies, het Rijk en in Europa. Dit doen we door middel van de volgende activiteiten:

 • Expertise-overleggen op alle overheidsniveaus
 • Gesprekken met volksvertegenwoordigers
 • Werkbezoeken organiseren
 • Reuring in de media genereren
 • Publieksacties opzetten

WAB

RECRON slaat met acht andere oer-Hollandse branches de handen ineen om actie te voeren tegen een aantal keuzes in de WAB (Wet Arbreidmarkt in Balans) die verkeerd uitpakken. Deze keuzes leiden er toe dat ondernemers te maken krijgen met hogere kosten en tijdelijk werk moeilijker kunnen organiseren. Het gaat hierbij ook om werk dat niet in een "vast dienstverband" te persen is en altijd tijdelijk zal bijven vanwege seizoenen/pieken. 

>> lees verder

Prinsjesdag 2018

Eerste reactie RECRON op prinsjesdag 2018. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten voor u? 

Het was dit jaar de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte III. Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ werd door vertaald in de concrete belastingplannen die minister van Financiën Hoekstra aan de Tweede Kamer presenteerde. Veel verrassingen kwamen daar niet uit, maar de toon was verrassend positief. Iedereen moet gaan voelen dat het beter gaat met onze economie, was het adagium van de regering. Speciaal voor u als recreatieondernemer hebben we de belangrijkste uitkomsten van Prinsjesdag 2018 onder elkaar gezet. Want wat betekenen deze cijfer nu concreet voor u? Kunt u echt rekenen op betere tijden?

BTW en koopkracht
Het was al veel langer bekend dat het laagste BTW-tarief op 1 januari 2019 van 6% naar 9% zou gaan stijgen. Voor u als ondernemer betekent dit, dat u prijzen zult moeten verhogen om de BTW door te berekenen. Bijkomende investeringen in het aanpassen van prijskaarten en folders horen daar bij. Tegenover deze verhoging op belasting op consumptie zet het kabinet onder andere een verlaging van de inkomstenbelasting. De gedachte is dat het algehele koopkrachtplaatje met deze daling voor alle Nederlanders moet gaan stijgen. Van werkenden met een modaal inkomen, tot gepensioneerden met een AOW. De vraag blijft natuurlijk of de consument deze stijging van koopkracht, wat feitelijk een modelmatige werkelijkheid is, ook daadwerkelijk ziet als een aanmoediging om meer te consumeren en te recreëren.

De verhoging van het BTW-tarief in de grensregio’s blijft voor RECRON een punt van zorg. Consumenten zullen eerder geneigd zijn om elders over de grens te recreëren en consumeren. Eerdere onderzoeken van onder andere Panteia hebben dit bevestigd. In onze lobby blijven we hier aandacht aan geven.

Vennootschapsbelasting en Box 2
Ondernemers hoeven de komende jaren minder vennootschapsbelasting te betalen. De tarieven in de bovenste schijf met winsten boven de €200.000,- dalen iets minder dan eerder in het regeerakkoord werd aangenomen, van 25% in 2018, tot 22,25% in 2022. Specifiek voor het MKB, met winsten tot €200.000,- daalt de vennootschapsbelasting zoals al eerder aangekondigd van 20% in 2018, naar 16% in 2022.

De ondernemers in het MKB die te maken hebben met belastingen in Box 2, waarin aanmerkelijke belangen in een onderneming worden meegenomen, worden geconfronteerd met een verhoging naar een tarief van 26,9% in 2022. Mede door gezamenlijke inspanningen met MKB Nederland heeft RECRON met haar partners ervoor kunnen zorgen dat dit tarief niet naar 29,9% stijgt de komende jaren. Feit blijft dat de verhoging een perverse prikkel aan ondernemers geeft om vermogen uit de onderneming te onttrekken. We blijven om die reden pleiten voor een verdere tariefsverlaging in box 2 voor MKB-ondernemers.

Wet Arbeidsmarkt in balans
De nieuwe wet ‘Arbeidsmarkt in balans’ van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nog in 2018 naar de Tweede Kamer ter behandeling. In de troonrede refereerde de koning aan deze nieuwe wet, die het voor ondernemers makkelijker en aantrekkelijker moet maken om personeel (in vaste dienst) aan te nemen. Voor RECRON is deze wet van groot belang, en in de Haagse lobby werken wij er met onze partners hard aan om de laatste verbeterpunten door te voeren. Veel huidig beleid wordt in deze nieuwe wet verbeterd; zo is het straks mogelijk om combinatiegronden te benutten bij ontslag, en gaat het aantal flexjaren weer terug naar drie. Tegelijkertijd is er nog meer mogelijk. In de recreatiesector wordt gewerkt met een verscheidenheid aan tijdelijke en flexibele contracten, en wij zien deze graag goed geborgd in de nieuwe wet. Wij houden u over de voortgang van deze lobby uiteraard op de hoogte.

Subsidieregeling praktijkleren
De subsidieregeling praktijkleren (BBL) wordt de komende jaren versoberd. Deze regeling, waarbij werkgevers (een deel van) de MBO opleiding van leerlingen overnemen, wordt voor een jaar verlengd, maar wordt daarna afgebouwd naar €2.500,- subsidie per leerling. De recreatiesector heeft in onze ogen de aansluiting met het onderwijs hard nodig, en de subsidieregeling praktijkleren gaf een mooie ingang voor jongeren die het beste in de praktijk leren. De verwachting is dat verlaging van de subsidie ook in onze sector leer-werkplekken gaat kosten. Het kabinet heeft tegelijkertijd de ambitie uitgesproken om op andere fronten het MBO beter te laten aansluiten op de praktijk, en wil daar de portemonnee voor trekken. RECRON is ook in den Haag een partner die meehelpt beleid verder te ontwikkelen, zodat ook in de toekomst goede werknemers onze arbeidsmarkt weten te vinden.

RECRON Haagse lobby
Wilt u nu meer weten wat de Prinsjesdag-stukken voor uw specifieke situatie betekenen? De rijksoverheid heeft een gratis tool op www.prinsjesdagtool.nl beschikbaar gesteld waarmee u direct kan zien wat u de komende jaren kan verwachten. RECRON is goed vertegenwoordigd in politiek den Haag en binnen diverse samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties. Wilt u meer weten over Prinsjesdag? Of heeft u inhoudelijke vragen over landelijk beleid of wet en regelgeving? Weet ons dan te vinden via Jarin van der Zande, manager Public Affairs en beleidzaken via vanderzande@recron.nl of 06-18733439.

Verhoging laag btw-tarief naar 9% slecht nieuws voor duizenden banen in gastvrijheidssector

Het verhogen van het lage btw-tarief naar 9% leidt tot een verlies van meer dan 10.000 banen in de gastvrijheidssector. Het kabinet Rutte III heeft een herziening van het belastingstelsel aangekondigd en verhoging van het lage btw-tarief naar 9% maakt daar helaas onderdeel van uit.

RECRON heeft altijd vurig gepleit voor behoud van het lage btw-tarief van 6% om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. “Bij verhoging van dit tarief zullen gastvrijheidsbedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, waardoor hun omzet sterk onder druk komt te staan”, aldus Adri van der Weyde – voorzitter RECRON. Volgens een onderzoek dat het onafhankelijke onderzoeksinstituut NYFER in 2015 deed, zou 1% stijging al tot minder vraag en een daling van de werkgelegenheid leiden, zelfs als consumenten als gevolg van lagere loon- en inkomstenbelasting netto meer te besteden hebben. Dit kabinet kiest zelfs voor een stijging van 3%. “Iedere procent verhoging raakt onze sector hard. RECRON vindt dit geheel niet op zijn plaats, zeker nu onze sector - die hard getroffen is in de crisis - net weer opkrabbelt”, aldus Adri van der Weyde.

De gastvrijheidssector, waaronder recreatiebedrijven, draagt sterk bij aan de Nederlandse economie met ruim 75 miljard euro aan bestedingen (2016). Daarbij is de sector met ruim 640.000 banen goed voor 6,4 procent van het totaal aantal banen in Nederland, vooral in regio’s waar vaak weinig andere werkgelegenheid is. Het is daarbij vooral een belangrijke banenmotor voor diverse doelgroepen. Het kabinet moet zich realiseren dat verlies van banen in deze sector werkgelegenheidsproblemen zal veroorzaken voor de doelgroepen in de leefbare buitengebieden.

Geen verhoging laag BTW tarief

Het afschaffen van het lage btw-tarief voor de toeristische sector is slecht voor de economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Ze jagen de Nederlandse toerist de grens over waar nog wel het lage btw-tarief geldt en maken Nederland onaantrekkelijk voor de buitenlandse toerist. De vraaguitval die dit veroorzaakt kost de Nederlandse economie veel geld en 55.000 banen.

Daarbij brengt het recreatieondernemers in grote problemen. De meeste gemeenten verhoogden de laatste jaren namelijk ook al de toeristenbelasting, rioolheffingen en OZB-heffingen. Daarom roept RECRON de overheid op om het lage btw-tarief met rust te laten en met echte lastenverlichting te komen.

Vooral regio's in het buitengebied zullen de dupe zijn van de afschaffing van het lage btw-tarief. De toeristische sector is namelijk van levensbelang voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van landelijke gebieden.

De meeste dagrecreatieve activiteiten, verblijfsrecreatie en horeca hebben te maken met de negatieve gevolgen van een verhoging van het lage btw-tarief. Vraaguitval, omzetverlies en banenverlies zijn de zware gevolgen voor de recreant, werknemer en ondernemer.

Lokale lasten

Recreatieondernemers betalen jaarlijks een groot aantal heffingen aan hun gemeenten. Het gaat onder meer om onroerend zaakbelasting, zuiveringslasten, toeristenbelasting, rioolrechten, retributies, afvalstoffenheffing en leges voor verschillende vergunningen. De gemeenten zijn vrij om de hoogte van de heffingen te bepalen. Alle gemeentelijke heffingen tezamen beslaan al gauw 10 procent van de bedrijfsomzet. De kosten en uitvoering van de lokale lasten drukken zwaar op de bedrijfsvoering van recreatiebedrijven. 

Daarom pleit RECRON voor:

 • grenzen aan het percentage waarmee een heffing mag worden verhoogd
 • hoe vaak een heffing mag worden verhoogd
 • hoe lang van tevoren een verhoging bekend gemaakt dient te worden
 • een doelmatige besteding van de opbrengsten en
 • er moet altijd gekeken worden naar de totale lastendruk voor de ondernemer

In deze situatie weten ondernemers en de toerist waar ze aan toe zijn en dat maakt van de overheid een betrouwbare partner.

Wat doet RECRON?

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is de belasting die gemeenten heffen over het verblijven in een gemeente waar een burger geen inwoner van is. Gemeenten gebruiken de toeristenbelasting al jaren om gaten in de begroting te dichten.  RECRON pleit voor afschaffing, maar begrijpt dat gemeenten in tijden van financiële krimp dit niet zomaar kunnen doen. Daarom zet RECRON zich in voor een toeristenbelasting met een eventuele maximale verhoging per jaar en een besteding van de opbrengst aan zaken waar de toerist echt iets aan heeft. Lees meer >>

Meer informatie en documenten over toeristenbelasting vindt u in het online kenniscentrum (alleen voor leden)

Wet werk en zekerheid (arbeidswetgeving)

Dankzij de inspanningen van de RECRON-lobby wordt de Wet Werk en Zekerheid aangepast!

Minister Asscher erkent de RECRON-bezwaren tegen de Wet Werk en Zekerheid. De uitzondering op de ketenbepaling om de periode tussen arbeidscontracten terug te brengen naar 3 maanden voor seizoensbedrijven is weer mogelijk door aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid.

In 2016 dreigen duizenden seizoenskrachten in de recreatiesector hun baan te verliezen. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid die seizoensmatig werk beperkt tot maximaal 6 maanden, terwijl het recreatieseizoen 8-9 maanden duurt. RECRON roept op de wet zo aan te passen dat seizoenskrachten weer het hele seizoen op recreatiebedrijven kunnen blijven werken.

Regie op regeldruk

De Rijksoverheid is voortvarend aan de slag gaan om de lastendruk met 5% per jaar te verlagen. Het is goed dat er scherp wordt gelet op de lastendruk voor ondernemers. RECRON ondersteunt deze doelstelling van harte en zal concrete voorbeelden uit de recreatiebranche verzamelen, benoemen en oplossen.

RECRON doet dit niet alleen. Hiervoor wordt er samengewerkt binnen de werkgroep Regeldruk van VNO-NCW/ MKB. Ook heeft RECRON regelmatig contact met het ministerie van Economische Zaken om onze regeldrukpunten onder de aandacht te brengen. Zo werkt RECRON samen met het ministerie aan het project Maatwerkaanpak waarin onnodige regels rond legionella beheersing, energiewetgeving en bestemmingsplannen worden geïdentificeerd en verminderd. Tenslotte vinden er gesprekken plaats met Kamerleden rondom debatten over Regeldruk.

Lees meer over wat RECRON doet

Zwemwaterwet

Veilig zwemmen is zowel voor de gast als de ondernemer en exploitant van levensbelang. Of het nu gaat om een sauna- en wellnessbedrijf, een openbaar zwembad of een zwemaccommodatie bij een kampeer- en bungalowbedrijf. Daarom zet RECRON zich samen met leden en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in voor een nieuwe Zwemwaterwet. Een wet die werkbaar is en zowel de veiligheid van gasten als die van werknemers en ondernemers ondersteunt. Dit wil RECRON (klik hier voor het position paper). 

Wat doet RECRON?

RECRON voelt zicht gehoord: nieuw uitstel zwemwaterwet

Ruimte voor recreatie!

De Nederlandse recreatiesector voert een felle concurrentiestrijd met onze omringende landen om de gunst van de recreant. De smaak van de recreant verandert daarbij voortdurend. RECRON stimuleert haar leden om vraaggericht te werken en het aanbod aan te passen aan de smaak van de recreant. 
Recreatieondernemers moeten van de overheid ruimte krijgen om hun bedrijfsvoering snel aan te passen aan de veranderde eisen van de consument.

De overheid kan deze ruimte geven door de lasten niet te laten stijgen (dit zorgt voor investeringsruimte) en schrappen van onnodige wet- en regelgeving (dit zorgt voor ontwikkelingsruimte).

Hierbij is het belangrijk dat de overheid meedenkt met de moderniseringsplannen van de recreatieondernemer. Van kijken waarom het niet kan, naar kijken hoe het wel kan!

Eerlijke elektriciteitswetgeving

Recreatieondernemers beheren vaak eigen energienetten. Zij doen dit vanuit hun verantwoordelijkheid naar de gast. Omdat niemand anders dit wilde doen hebben zij in het verleden bij de aanleg van hun park deze energienetwerken zelf aangelegd en gefinancierd.

Bij de invoering van de Elektriciteitswet in 1998 is geen rekening gehouden met bestaande situatie op recreatieparken. Recreatieondernemers worden hierin wat betreft de levering van energie onterecht gelijk geschakeld met grote regionale of landelijke netbeheerders. Zij kunnen aan hun gasten onder dezelfde voorwaarden als de grote, landelijke netbeheerders energie blijven leveren. Voorwaarden waaraan zij nooit kunnen voldoen. Het verplicht de recreatieondernemers om de eigen netwerken over te dragen aan netwerkbedrijven, die deze niet willen hebben. Kapitaalsvernietiging (tot misschien wel 1,5 miljard) voor de recreatieondernemer en onnodige investeringen voor netbeheerders. De sector en de toerist betalen de rekening.  

RECRON vindt dat wetgeving rekening moet houden met de speciale status van deze kleine gesloten energienetten.

Nieuwe omgevingswet

Veel bestaande recreatieondernemers hebben problemen bij het moderniseren en herstructureren van hun onderneming. Een gemiddelde recreatieondernemer is tussen de 7 en 10 jaar bezig om zijn plannen te verwezenlijken. De recreatiesector heeft daarbij meer last dan andere sectoren omdat recreatieondernemers over algemeen in het buitengebied zitten.

Daarom is RECRON tevreden dat de minister van Infrastructuur & Milieu werkt aan een nieuwe eenvoudige en betere omgevingswet. RECRON is actief betrokken bij het opstellen van deze wet en vraagt hierbij om ruimte voor de recreatieondernemer. De volgende specifieke punten hebben prioriteit.

 1. Eerlijke plankosten voor recreatieondernemers die willen doorontwikkelen. Dit zorgt voor minder nalevingskosten.
 2. Afdwingen van globaal bestemmen door gemeenten. Dit zorgt voor minder regeldruk.

Nieuwe natuurbeschermingswet

Recreatie vindt voor een belangrijk deel plaats in de natuur, zowel voor recreatie vanuit de woonsituatie als recreatie vanuit een verblijfsituatie. Daarmee voorziet natuur in een grote recreatieve behoefte.

Op dit moment wordt de regel gehanteerd dat 'recreatie alleen in de natuur is toegestaan, mits geen aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht'. Het alternatief van RECRON is dat 'recreatie altijd in de natuur mag, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht'. Niet iedere verandering in de natuur is gelijk aan schade. In goed overleg moet worden vastgesteld welke veranderingen acceptabel zijn, voor alle betrokken partijen.

Lees meer op: Regiegroep Recreatie en Natuur

Vitale recreatiesector

RECRON zet zich in om de kwaliteit van de Nederlandse recreatiesector te verhogen. Zowel door innovatie in de sector te stimuleren als door haar invloed in Den Haag te laten gelden. Onder deze rubriek vindt u een aantal dossiers waar RECRON over meepraat om de vitaliteit in de sector te bewaken.

Kustbebouwing: recreatie en natuurbeleving kunnen samen

Natuurbeleving krijgt een steeds centralere rol in de recreatie. De recreant zoekt onvergetelijke ervaringen op unieke locaties. Door het bieden van recreatiemogelijkheden aan de kust spelen recreatieondernemers in op deze trend en kunnen gasten bewust worden gemaakt van de bijzondere schoonheid van de Nederlandse kust.

De kust moeten we wel koesteren.

RECRON is daarom van mening dat nieuwe initiatieven aan de kust integraal beoordeeld moeten worden op de impact op economie én natuurbeleving. Recreatie biedt overheden de mogelijkheid om de leefbaarheid van de omgeving positief te stimuleren. Niet alleen kan recreatie bijdragen aan het in stand houden van voorzieningen en de lokale middenstand, maar recreatie kan ook een steen bijdragen aan de creatie van nieuwe natuur. Op deze manier heeft niet alleen de mens, maar ook de natuur baat bij duurzame ontwikkelingen aan de kust, die nu niet mogelijk zijn.

Naast de strenge omgevings- en natuurwetgeving moet de overheid bij het beoordelen van nieuwe initiatieven aan de kust minimaal regels vaststellen aan de periode van de activiteit (seizoensafhankelijk of het hele jaar rond), aantal eenheden, esthetische aspecten en specifieke toeristische locaties.

RECRON verkiezings footprint 2017

Stimuleer recreatie en toerisme,
de drijvende kracht en accu van de Nederlandse economie!

De economische en sociale kracht van recreatie en toerisme is uniek. De markt en het ondernemerschap van deze branche dienen maximaal gestimuleerd te worden.

 • Economisch: recreatie en toerisme creëert waardevolle banen voor alle bevolkingsgroepen en stimuleert de leefbaarheid en voorzieningen in regio's.
 • Sociaal: recreatie en toerisme versterkt de sociale cohesie door de ontmoetingsplekken die het creëert.

Recreatie en toerisme creëert unieke momenten om de persoonlijke accu op te laten om vervolgens weer een krachtige bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie. Investeringen in een gezond ondernemersklimaat in recreatie en toerisme verdienen zich dubbel en dwars terug. Daarom: Lees meer